Rada Nadzorcza

  • Anna Więzowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Anna Maria Więzowska jest radcą prawnym, pełni funkcję Dyrektora Działu Prawnego MIRBUD S.A. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, jest wpisana na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie zasiada także w Radzie Nadzorczej MARYWILSKA 44 Sp. z o.o., KOBYLARNIA S.A. Od ponad 10 lat specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek z branży budowlanej oraz deweloperskiej.

Pani Anna Maria Więzowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do JHM DEVELOPMENT S. A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Maria Więzowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  • Agnieszka Bujnowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Bujnowska ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw; ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007. Ponadto ukończyła certyfikowane szkolenia między innymi w zakresie: Implementacja MAR; CSRD i ESRS: system Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Raportowanie zagadnień ESG zgodnie z nowymi przepisami; Finansowa informacja poufna.

Pani Agnieszka Bujnowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Bujnowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Aktualnie Pani Agnieszka Bujnowska pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce prowadzącej działalność w zakresu lokalnego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez MIRBUD S.A.

  • Radosław Niewiadomski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomia i Organizacja Przemysłu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ma ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył i doskonalił m.in. jako dyrektor bądź zastępca dyrektora Oddziałów Banków: Pekao S.A. oraz Kredyt Bank S.A., a także jako Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Pan Radosław Niewiadomski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Radosław Niewiadomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.