JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Społeczna odpowiedzialność biznesu

JHM Development S.A. stosuje strategię wdrażania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. poprzez:

Działania dla lokalnych społeczności.

JHM DEVELOPMENT S.A. prowadzi szerokie działania dla poprawy jakości życia lokalnych społeczności, w otoczeniu których są realizowane inwestycje spółki. Ten obszar działalności charakteryzuje się przede wszystkim wsparciem dla lokalnych organizacji pożytku publicznego oraz wszelkiego rodzaju lokalnych inicjatyw społecznych, których działania mają na celu umacnianie tożsamości i poczucia więzi wśród społeczności lokalnych.
Ponadto Spółka, w porozumieniu z samorządami lokalnymi, wspiera lokalne inwestycje poprzez uzgadnianą partycypację w budowie lokalnych dróg dojazdowych do realizowanych inwestycji, wnosząc tym samym wkład w rozwój lokalnej infrastruktury drogowej oraz zapewnienie zaplecza komunikacyjnego dla mieszkańców zasiedlających nowe tereny inwestycyjne.
Przykładem tego typu działań była współpraca z Urzędem Miasta Rumia podczas budowy Osiedla Królewskiego przy ul. Dębogórskiej w Rumi. W ramach tego zadania JHM DEVELOPMENT S.A. przy współpracy z lokalnym samorządem wybudowała sieć dróg dojazdowych do budowanego osiedla, co w połączeniu z budową i sprzedażą ponad 500 mieszkań w tej lokalizacji przyczyniło się do rozwoju tej części miasta.
Wszystkie budowane przez spółkę inwestycje mieszkaniowe są projektowane z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dzieci.

Działania proekologiczne.

Spółka JHM DEVELOPMENT stosuje ściśle określone wytyczne dla Generalnych Wykonawców realizujących budowy w prowadzonych inwestycjach. Wytyczne te obejmują przede wszystkim:
– wymagania dotyczące używania do budowy inwestycji wyłącznie certyfikowanych materiałów budowlanych;
– zastosowania w budynkach i mieszkaniach urządzeń pozwalających na zmniejszenie zużycia energii i wody;
– przestrzegania okresów lęgowych ptaków znajdujących się w sąsiedztwie budowanej inwestycji.
JHM DEVELOPMENT S.A. prowadzi politykę segregacji odpadów. W tym celu w spółce dostępne są pojemniki do selektywnego gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania papieru oraz energii elektrycznej i wody. Pracownicy JHM DEVELOPMENT S.A. zostali zapoznani z panującymi zasadami proekologicznego wykorzystania materiałów podlegających recyklingowi.

Kampanie społeczne.

Zarząd JHM DEVELEPMENT S.A. ma świadomość, iż poprzez rozwój spółki wzrasta również jej oddziaływanie nie tylko na środowiska lokalne, ale rośnie również możliwość zmiany wizerunku rynku usług deweloperskich w Polsce. Biorąc to pod uwagę planuje się udział Spółki w kampaniach społecznych mających na celu promocję społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych oraz budowy silnych i czytelnych więzi z interesariuszami.

Programy dla pracowników.

JHM DEVELOPMENT S.A., stawiając na najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, dostrzega potrzebę nieustannego podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. W tym celu pracownicy spółki są delegowani do odbycia okresowych kursów doskonalących, biorą również udział w licznych konferencjach i sympozjach poświęconych nowościom w branży.

Raportowanie społeczne.

Pomimo, iż JHM DEVELOPMENT S.A. nie podlega konieczności przestrzegania dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności (2014/95/UE z 22.10.2014 r.), to informacje takie są ujawniane zarówno w okresowych sprawozdaniach z działalności Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. jak również w publikowanych regularnie prezentacjach inwestorskich. Wszystkie z publikowanych informacji są dostępne do wiadomości publicznej na stronie internetowej relacje.jhmdevelopment.pl.

Zarządzanie łańcuchem dostaw.

JHM DEVELOPMENT S.A. przy wyborze Generalnego Wykonawcy prowadzonych inwestycji zwraca szczególną uwagę na prawidłowość zarządzania łańcuchem dostaw przez kontrahentów. Poprzez stałe monitorowanie etapów realizacji inwestycji oraz bieżący przepływ informacji od przedstawicieli handlowych spółka dostrzega zmieniające się potrzeby konsumenckie i na bieżąco dostosowuje swoją ofertę do aktualnych wymagań rynkowych.