JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

Data sporządzenia:

23.12.2014

Numer raportu:

56/2014

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2015 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2015 roku zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2015r. – 12 maja 2015 r.

– za III kwartał 2015r. – 09 listopada 2015 r.

Zgodnie z § 102 ust 1 Rozporządzenia JHM DEVELOPMENT S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku.

Zgodnie z § 101 ust 2 Rozporządzenia JHM DEVELOPMENT S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014r. – 12 marca 2015 r.

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2015r. – 19 sierpnia 2015 r.

W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2015 roku:

• 12 stycznia 2015 r. – 12 marca 2015 r. (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2014 (jednostkowy i skonsolidowany);

• 28 kwietnia 2015 r. – 12 maja 2015 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.;

• 19 lipca 2015 r. – 19 sierpnia 2015 r. – (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2015 r.

• 26 października 2015 r. – 09 listopada 2015 r. – (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach JHM DEVELOPMENT S.A., posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji JHM DEVELOPMENT S.A. na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również ewentualne prawa pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-23 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-12-23 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu
< Wróć do listy raportów