JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Raport śródroczny 2022 – sprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu skonsolidowanego

Data sporządzenia:

18.08.2022

Numer raportu:

EBI05/2022

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Raport śródroczny 2022 – sprawozdanie biegłego rewidenta z badania raportu skonsolidowanego

Podstawa prawna:

11 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz § 12 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje w załączeniu skonsolidowany rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Podpisy:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów