JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

Data sporządzenia:

21.05.2015

Numer raportu:

RB19/2015

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 133) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014, poz. 133) informuje, iż w dniu 20 maja 2015 roku zawarł z Korporacją Budowlaną Dom Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Budowlanej 3 w Kartoszynie (dalej „Generalny wykonawca”), umowę o roboty budowlane, której przedmiotem której jest budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z częścią usługową w parterze i garażem podziemnym wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną w Rumi przy ulicy Dębogórskiej 82 oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku.

Inwestycja Spółki w Rumi to II etap budowy „Osiedla Królewskiego” w ramach, którego powstanie 232 lokale mieszkalne, 5 lokali usługowych o łącznej powierzchni 11.929,2 m2 PUM oraz 128 miejsc postojowych w hali garażowej. W ramach I etapu budowy „Osiedla Królewskiego” powstało 244 mieszkań.

Rozpoczęcie robót nastąpi 01.06.2015r, a zakończenie przewidziane jest na 31.05.2017r.

Strony ustaliły, że za wykonanie wszystkich prac objętych Umową Generalny Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie netto 33.680.00,- zł, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

JHM DEVELOPMENT S.A. będzie uprawniony do żądania od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpienia od umowy przez JHM DEVELOPMENT S.A. na skutek nie podpisania przez Generalnego Wykonawcę z nieuzasadnionych powodów protokołu wprowadzenia na placu budowy.

Zapisy przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

< Wróć do listy raportów