JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Podpisanie umowy na generalne wykonawstwo

Data sporządzenia:

22.12.2016

Numer raportu:

RB31/2016

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Podpisanie umowy na generalne wykonawstwo osiedla „Okrzejówka” w Żyrardowie

Podstawa prawna:

rt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 roku zawarł z Korporacją Budowlaną Dom Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Budowlanej 3 w Kartoszynie (dalej „Generalny Wykonawca”), umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną w Żyrardowie przy ulicy Okrzei oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków.

W ramach Umowy zostanie zrealizowany Budynek nr 2 (34 lokale mieszkalne i 8 indywidualnych garaży) oraz Budynek nr 3 (76 lokali mieszkalnych i 16 garaży)

Budynki nr 2 i nr 3 stanowią II i III etap Osiedla „Okrzejówka”. W ramach I etapu budowy Osiedla powstało 88 mieszkań oraz 17 garaży.

Rozpoczęcie robót nastąpi 09.01.2017r, natomiast zakończenie przewidziane jest – dla budynku nr 2 na 28.02.2018r, a dla budynku nr 3 – na 31.09.2018r

Strony ustaliły, że za wykonanie wszystkich prac objętych Umową Generalny Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie netto 16,4 mln zł, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za opóźnienie w realizacji robót objętych umową lub opóźnienia w usunięciu wad i usterek wprowadzono ograniczenie wysokości naliczanych kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia.

Zapisy przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

< Wróć do listy raportów