JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Bezwarunkowy częściowy wykup obligacji serii C I D

Data sporządzenia:

30.03.2023

Numer raportu:

EBI02/2023

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Bezwarunkowy częściowy wykup obligacji serii C I D

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) informuje, że w wykonaniu zobowiązania wynikającego z ust. 7.1. Warunków Emisji Obligacji serii C spółki pod firmą JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2020 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16 czerwca 2020 r. oraz z ust. 7.1. Warunków Emisji Obligacji serii D spółki pod firmą JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 28 września 2020 r. (zasymilowanych z dniem 13 listopada 2020 r.) (dalej: „Warunki Emisji”) podjął decyzję o bezwarunkowym wykupie 25% łącznej liczby wyemitowanych Obligacji serii C i D tj. 3017 (trzy tysiące siedemnaście) szt. (dalej: „Obligacje”). Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, bezwarunkowego wykupu Obligacji dokonano w dniu 30 marca 2023 r. Wykup Obligacji oraz wypłata należnych odsetek nastąpiła zgodnie z Warunkami Emisji.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski  – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów