JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Data sporządzenia:

14.01.2021

Numer raportu:

EBI01/2021

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENST S.A.

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” oraz § 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO BondSpot

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” oraz § 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO BondSpot w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2021 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2021 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2021r. – 14 maja 2021 r.
– za III kwartał 2021r. – 19 listopada 2021 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia JHM DEVELOPMENT S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2021 roku.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020r. – 31 marca 2021 r.
III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021r. – 20 sierpnia 2021 r.

Podpisy osób reprezentujących:
Regina Biskupska – Prezes Zarządu
Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów