Obligacje

JHM DEVELOPMENT S.A. jest emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. W kwietniu 2011 roku spółka wyemitowała 3-letnie obligacje serii A zamienne na akcje spółki serii C  o wartości 1 000 000 złotych każda. Celem emisji obligacji było sfinansowanie zakupu działek i realizacja przedsięwzięć deweloperskich w Katowicach (ul. Floriana), Jastrzębiej Górze (ul. Jantarowa) oraz Zakopanem (ul. Szymony).

W kwietniu 2014 roku obligacje zostały w całości wykupione.

W sierpniu 2018 roku JHM DEVELOPMENT wyemitowała 3-letnie obligacje serii B o wartości 1 000 złotych każda, w trybie niepublicznej oferty, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Termin wykupu obligacji wyznaczono na 14 sierpnia 2021 roku. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.