Mar

JHM DEVELOPMENT S.A. jest emitentem, którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych. W związku z tym JHM DEVELOPMENT S.A. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania JHM DEVELOPMENT S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych JHM DEVELOPMENT S.A.
Osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane powiadamiają JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po dniu transakcji o zawarciu transakcji.

Wzór powiadomienia JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ

Informujemy Państwa, iż w celu wypełnienia przez JHM DEVELOPMENT S.A. obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości informacji o transakcjach przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane JHM DEVELOPMENT S.A. ustalił następujące terminy na przekazywanie powiadomień na:
– 3 dni – powiadomienie o dokonanej transakcji do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
– 24 h – powiadomienie o dokonanej transakcji do JHM DEVELOPMENT S.A.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:
JHM DEVELOPMENT S.A.- pr@jhmdevelopment.pl
KNF – notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Osoba blisko związana to:
a) małżonek;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
d) osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.