JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 

CAŁKOWITE DOCHODY
(W  TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody ze sprzedaży 62 845 88 019 83 329 78 826 137 854 143 171
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 12 708 13 097 11 366 20 989 22 791 25 532
Zysk(strata) przed opodatkowaniem 7 979 8 884 9 539 17 964 20 562 20 562
Zysk(strata) netto 6 376 6 814 7 412 14 423 16 804 16 804

 

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
(W TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 575 16 397 23 791 – 1 536 59 049 -7 660
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej – 1 499 -661 -12 143 -4 277 -39 080 1 698
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 435 -16 027 -6 107 7 866 -16 858 2 289
Przepływy pieniężne netto razem -2 359 -291 5 541 2 053 3 111 -3 674

 

 

POZYCJE BILANSOWE
(W TYS. PLN)

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Aktywa razem 394 852 372 684 391 540 422 736 454 093 474 160
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 215 520 75 371 86 900 105 749 120 303 125 007
Zobowiązania długoterminowe 136 814 34 270 50 896 75 406 56 974 63 062
Zobowiązania krótkoterminowe 68 538 36 472 30 445 30 434 63 329 53 442
Kapitał własny 179 332 297 313 304 640 316 987 333 790 349 153
Kapitał podstawowy 125 000 173 000 173 000 173 000 173 000 173 000

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Liczba akcji w sztukach 125 000 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję 1,43 4,30 4,40 4,58 4,82 5,05
Zysk(strata) netto przypadająca na jedną akcję 0,05 0,23 0,11 0,21 0,24 0,25