JHM Development

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE ZA 2010 ROK


RAPORTY ROCZNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

2010 

Przychody netto ze sprzedaży

51 610 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

8 358 

Zysk (strata) brutto

7 032 

Zysk (strata) netto

5 904 

Aktywa razem

210 504 

Kapitał własny

104 945 

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

95 670 

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,10 

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,06 

 

RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

2010

Przychody netto ze sprzedaży

51 610 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

18 041

Zysk (strata) brutto

16 444 

Zysk (strata) netto

15 316 

Aktywa razem

300 949 

Kapitał własny

118 443 

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

95 670 

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,24 

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,17