JHM Development

WYBRANE DANE FINANSOWE KWARTALNE, PÓŁROCZNE ZA 2010 ROK

RAPORTY KWARTALNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

III Q 2010

IV Q 2010

Przychody netto ze sprzedaży

1 358

37 726

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-360

7 063

Zysk (strata) brutto

-674

6 694

Zysk (strata) netto

-674

5 566

Aktywa razem

194 279

210 504

Kapitał własny

96 271

104 945

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

90 000

95 670

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,070

1,097

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

-0,007

0,058


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

III Q 2010

IV Q 2010

Przychody netto ze sprzedaży

1 358

37 726

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-360

16 746

Zysk (strata) brutto

-674

16 106

Zysk (strata) netto

-674

14 978

Aktywa razem

194 279

300 949

Kapitał własny

96 271

114 357

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

90 000

95 670

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,070

1,195

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

-0,007

0,157