JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce JHM DEVELOPMENT S.A. przez spółkę MIRBUD S.A.

Data sporządzenia:

13.07.2019

Numer raportu:

RB12/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce JHM DEVELOPMENT S.A. przez spółkę MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd JHM DEVELOPMENT SA. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 12  lipca 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art.  87 ust. 1 pkt 2 lit. A) tej ustawy, od MIRBUD S.A. o zwiększeniu łącznego zaangażowania do poziomu około 89.09% całkowitej liczby głosów z posiadanych akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

Przed zmianą MIRBUD S.A. posiadał 59.707.787 akcji i tyle samo głosów z tych akcji. Co stanowiło około 86,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku nabycia akcji Emitenta stan posiadania akcji JHM DEVELOPMENT S.A przez MIRBUD S.A. uległ zwiększeniu o 1.939.926 akcji stanowiących około 2,80% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 1.939.926 głosów, co stanowi około 2,80% ogólnej liczby głosów.

Na dzień zawiadomienia MIRBUD S.A. posiada 61.647.713 akcji Emitenta, stanowiących około 89,09 udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 61.647.713 głosów w Spółce.

Na dzień zawiadomienia MIRBUD S.A. posiada 61.647.713 akcji Emitenta, stanowiących około 89,09% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 61.647.713 głosów w Spółce i stanowiących około 89,09% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu dostępny pod linkiem:

http://relacje.jhmdevelopment.pl/wp-content/uploads/2019/07/zawiadomienie.pdf

< Wróć do listy raportów