JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Zaprzestanie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Data sporządzenia:

10.07.2023

Numer raportu:

EBI07/2023

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Zaprzestanie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:

Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z wydaniem w dn. 29 czerwca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej JHM 1 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Skierniewicach, poczynając od II kwartału 2023 roku Emitent zaprzestał sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Tym samym w odniesieniu do raportu bieżącego nr 1/2023 Emitent informuje, iż raporty okresowe za II i III kwartał 2023 będą sporządzane w oparciu o jednostkowe sprawozdania finansowe.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów