JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Treść uchwał podjętych przez ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 31 maja 2019 roku

Data sporządzenia:

31.05.2019

Numer raportu:

RB06/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 31 maja 2019 roku, treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści
§ 19 ust. 1 pkt. 6),7),8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje do publicznej wiadomości:

  • treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 31 maja 2019 roku i informuje, że treść załączników do uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA nie uległa zmianie,
  • treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 31 maja 2019 roku

Emitent ponadto informuje, iż:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
  • do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. zostały złożone dwa sprzeciwy dotyczące Uchwały nr 9A/2019 tj. sprzeciw akcjonariusza reprezentującego 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji, który głosował przeciwko powyższej uchwale oraz sprzeciw pełnomocnika akcjonariusza reprezentującego 1.000 (jeden tysiąc) akcji, który głosował przeciwko powyższej uchwale.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu
Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

 

Załącznik nr 1 do raportu – UCHWAŁY PODJETE

Załącznik nr 2 do raportu – UCHWAŁY NIEPODJĘTE

< Wróć do listy raportów