JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Data sporządzenia:

5.01.2022

Numer raportu:

EBI01/2022

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2022 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2022 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok zawierającego roczne sprawozdanie finansowe.

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 r.

– za III kwartał 2022 r. – 15 listopada 2022 r.

JHM DEVELOPMENT S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2022 roku.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 30 marca 2022 r.

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 18 sierpnia 2021 r.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów