JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku – list Prezes Zarządu

Data sporządzenia:

30.03.2023

Numer raportu:

EBI04/2023

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku - list Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz § 12 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ". § 11 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz § 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A." Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Osoby reprezentujące podmiot:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów