JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Rezygnacja osoby zarządzającej

Data sporządzenia:

31.12.2015

Numer raportu:

RB35/2015

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Rezygnacja osoby zarządzającej

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Spółka), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Pani Halina Mirgos, Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 31 grudnia 2015 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 grudnia 2015 r.

Zarząd Spółki dziękuje Pani Halinie Mirgos za wieloletnie zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki wniesiony w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki.

< Wróć do listy raportów