JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Rejestracja przez sąd zmian w Statucie

Data sporządzenia:

07.07.2015

Numer raportu:

RB27/2015

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Rejestracja przez sąd zmian w Statucie JHM DEVELOPMENT S.A. oraz tekst jednolity Statutu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd JHM DEVELOPMENT („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 6 lipca 2015r. postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) w dniu 12 czerwca 2015r. Tym samym został spełniony warunek wejścia w życie zmian w Statucie Spółki, zawarty w uchwale nr 24/2015 ZWZA.

Jednocześnie Emitent przedstawia tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd, a także dotychczasowe i aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu:

1. Zmienia się dotychczasową treść § 30 ust. 2 Statutu Spółki:
Treść dotychczasowa:
Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.

Treść w nowym brzmieniu
Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą pięć lat od daty powołania.

2. Zmienia się dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki:
Treść dotychczasowa:
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu, lub jednego członka Zarządu z prokurentem.

Treść w nowym brzmieniu
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu.

< Wróć do listy raportów