JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Raport śródroczny 2023 roku – komentarz do wyników

Data sporządzenia:

18.08.2023

Numer raportu:

EBI08/2023

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Raport śródroczny 2023 roku - komentarz do wyników

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 12 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje w załączeniu raport półroczny spółki JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Podpisy:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów