JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Powołanie członków Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A., rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Data sporządzenia:

27.05.2021

Numer raportu:

EBI07/2021

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENST S.A.

Temat:

złonków Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A., rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 9) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, iż:

.

  • w dniu 26 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 19/2021 w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Wiesława Krzysztofa Kosonóg,

Uchwałę nr 20/2021 w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Radosława Marka Niewiadomskiego

Pan Wiesław Krzysztof Kosonóg i Pan Radosław Marek Niewiadomski zostali powołani na kolejną czteroletnią kadencję.

Pan Wiesław Krzysztof Kosonóg jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach, Wydział Administracji w specjalności administracja publiczna oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Europeistyki w specjalności dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Posiada ponad 30- letnie doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i finansów, a także w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi, a także wieloletni członek rad nadzorczych, w tym: II i III kadencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; członek rady Łódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi; Członek i przewodniczący rady nadzorczej spółki akcyjnej notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie; Przewodniczący Rady Nadzorczej Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego IO – Spółka z o.o. w Brzeznej w okresie realizacji przez spółkę planu restrukturyzacji i stabilizacji sytuacji finansowej. Był również Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji, v-ce przewodniczący komisji rewizyjnej i v-ce przewodniczący komisji współpracy z zagranicą. Ostatnio pracował na stanowisku prezesa jednoosobowego zarządu spółki w Kwiaciarskim Zakładzie Doświadczalnym IO – Nowy Dwór Spółka z o.o.

Pan Wiesław Kosonóg jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki MIRBUD S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Spółki AMP S.A.  z siedzibą w Warszawie.

W odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wiesław Kosonóg pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorującego, w okresie ostatnich pięciu lat, nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Pan Wiesław Krzysztof Kosonóg nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wiesław Kosonóg nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Wiesław Krzysztof Kosonóg w ciągu ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Radosław Marek Niewiadomski ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomia i Organizacja Przemysłu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ma ponad 30- letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył i doskonalił m.in. jako dyrektor bądź zastępca dyrektora Oddziałów Banków: Pekao S.A. oraz Kredyt Bank S.A., a także jako Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Pan Radosław Niewiadomski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Radosław Niewiadomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Radosław Niewiadomski w ciągu ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

  • w dniu 26 maja 2021 roku Emitent otrzymał oświadczenie o rezygnacji pana Waldemara Borzykowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A. z dniem 26 maja 2021 roku. W oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów