JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Powołanie Członków Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A.

Data sporządzenia:

31.05.2019

Numer raportu:

RB08/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) zgodnie z § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. podjęło następujące uchwały:

  • Uchwałę nr 20/2019 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Borzykowskiego,
  • Uchwałę nr 21/2019 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Bujnowskiej,
  • Uchwałę nr 22/2019 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Zakrzewskiego.

Pan Andrzej Zakrzewski, Waldemar Borzykowski oraz Pani Agnieszka Bujnowska powołani zostali w charakterze członka Rady Nadzorczej.

Pan Waldemar Borzykowski ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomiki Przemysłu. Uzyskał tytuł magistra ekonomii. Przez 13 lat pracował jako Skarbnik Miasta w skierniewickim samorządzie. Pan Waldemar Borzykowski pracował również na stanowisku dyrektora ekonomicznego w Skierniewickim Kombinacie Budowlanym, dyrektora ekonomicznego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Inżynieryjno –  Instalacyjnym w Skierniewicach oraz dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlanego Prefabud w Skierniewicach.

Pan Waldemar Borzykowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Waldemar Borzykowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Agnieszka Bujnowska ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw; ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007.

Pani Agnieszka Bujnowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Bujnowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Zakrzewski ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie Wydział Mechaniczny – Mechanika i Budowa Maszyn, kierunek: urządzenia i zastosowania materiałów pędnych i smarów. Był m.in. technologiem, kierownikiem grupy robót, inspektorem nadzoru inwestycyjnego oraz dyrektorem produkcji.

Pan Andrzej Zakrzewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Zakrzewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza JHM DEVELOPMENT S.A na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019r., w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT S.A. do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:  Pana Waldemara Borzykowskiego, Pani Agnieszki Bujnowskiej i Pana Andrzeja Zakrzewskiego, postanowiła powierzyć funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Borzykowskiemu oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bujnowskiej. Pan Andrzej Zakrzewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

 

 Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu
Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów