JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Potencjalna emisja obligacji przez JHM DEVELOPMENT S.A.

Data sporządzenia:

27.10.2021

Numer raportu:

EBI10/2021

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENST S.A.

Temat:

Potencjalna emisja obligacji przez JHM DEVELOPMENT S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), niniejszym informuje, że rozważa ustanowienie programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) („Kwota Programu”) („Program Emisji Obligacji”). Obligacje w ramach Programu Emisji Obligacji wyemitowanie będą w jednej lub kilku seriach jako zabezpieczone obligacje na okaziciela. Zgodnie ze wstępnymi założeniami Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej (stawka referencyjna albo inna zgodnie z warunkami emisji danej serii obligacji danej serii powiększona o marżę ustaloną w procesie emisji obligacji), a termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 4. lat od dnia emisji. Zabezpieczenie obligacji będzie stanowić: (i) hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do Spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej MIRBUD S.A; (ii) poręczenie MIRBUD S.A.; (iii) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym przez MIRBUD S.A.; (iv) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym przez Spółkę; oraz (v) cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki.

Emisja obligacji będzie przeprowadzana w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2021 r. poz. 187, z późn. zm), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE oraz odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 355, z późn. zm.).

Organizatorem Emisji oraz Dealerem w ramach Programu Emisji Obligacji będzie Haitong Bank, S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, z którym Spółka zawarła stosowną umowę.

Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o realizacji emisji pierwszej serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, w tym kwocie tej emisji.

Podpisy osób reprezentujących:
Regina Biskupska – Prezes Zarządu
Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów