JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą na budowę budynku wielorodzinnego w Żyrardowie

Data sporządzenia:

01.07.2019

Numer raportu:

RB09/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą na budowę budynku wielorodzinnego w Żyrardowie

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR -informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent„), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z WAMA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Józefa Czyżewskiego 8-10/1B, 81-706 Sopot (dalej: „Generalny Wykonawca”).

Przedmiotem Umowy jest budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z kondygnacją podziemną o funkcji parkingu wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną w Żyrardowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Wartość Umowy: 18.650.000,00 zł netto

Termin zakończenia  prac wymienionych w Umowie:   31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta

< Wróć do listy raportów