JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Podpisanie umów kredytowych

Data sporządzenia:

15.04.2019

Numer raportu:

RB03/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Podpisanie umów kredytowych na budowę III etapu „Osiedla Diamentowego” w Koninie

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR -informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 roku została podpisana z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa (zwanym dalej „Bankiem”), działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz stron konsorcjum bankowego powołanego Umową konsorcjum bankowego nr 5/19/1419 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zawartą pomiędzy Bankiem a Bankiem Spółdzielczym w Jasieńcu z siedzibą w 05-604 Jasieniec, ul. Warecka nr 44, umowa kredytu obrotowego deweloperskiego przeznaczonego na finansowanie w wartości netto budowy III etapu przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie „Osiedle Diamentowe” w Koninie (dalej: „Umowa Kredytowa 1”).

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 roku została podpisana z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowa o obrotowy odnawialny kredyt rewolwingowy przeznaczony na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją III etapu przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie „Osiedle Diamentowe” w Koninie (dalej: „Umowa Kredytowa 2”).

Bank udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 1 na poniższych warunkach:

 1. Kwota kredytu:800 tys. złotych;
 2. Okres kredytowania: od dn. 15 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 3. Cel kredytowania: współfinansowanie oraz refinansowanie kosztów netto przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (budynki nr 5 i 6), w ramach III etapu inwestycji „Osiedle Diamentowe” w Koninie przy ul. Topazowej i ul. Berylowej;
 4. Spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:

– hipoteką umowną do sumy 30.260 tys. złotych – wpis z najwyższym pierwszeństwem – na zabezpieczenie kapitału, wraz z odsetkami, ustanowioną na prawie własności nieruchomości położonej w Koninie,

– zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z Rachunku pomocniczego Kredytobiorcy, prowadzonego w Banku,

– cesją wierzytelności z tytułu wypłat należności zgromadzonych na rachunku służącym do rozliczania wpłat z Otwartych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych,

– cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży i najmu powierzchni powstałych w ramach kredytowanego Przedsięwzięcia,

– przelewem praw z umów ubezpieczenia,

– 2 wekslami własnymi in blanco z wystawienia Kredytobiorcy na rzecz Banku i Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,

– oświadczenie o poddaniu  się egzekucji Kredytobiorcy, złożone w formie aktu notarialnego na podstawie przepisu art. 777 kpc.

 1. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku);
 2. Spłata odsetek: miesięcznie;
 3. Termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: 31 grudnia 2021 r.

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 2 na poniższych warunkach:

 1. Kwota kredytu: 300 tys. złotych;
 2. Okres kredytowania: od dn. 15 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 3. Cel kredytowania: finansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (budynki nr 5 i 6), w ramach III etapu inwestycji „Osiedle Diamentowe” w Koninie przy ul. Topazowej i ul. Berylowej;
 4. Spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:

– hipoteką umowną do sumy 510 tys. złotych – wpis z drugim pierwszeństwem po hipotece umownej do sumy 17.800 tys. złotych ustanowioną na prawie własności nieruchomości położonej w Koninie,

– cesją wierzytelności z tytułu wypłat należności ze środków zgromadzonych na rachunku służącym do rozliczania wpłat z OMRP,

– wekslem własnym in blanco z wystawienia Kredytobiorcy na rzecz Banku.

 1. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku);
 2. Spłata odsetek: miesięcznie;
 3. Termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: 31 grudnia 2021 r.

 

Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku.

Informacja o podpisaniu umów została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów