JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Nabycie udziałów w spółce Hakamore Sp. z o.o. w upadłości

Data sporządzenia:

20.10.2021

Numer raportu:

EBI09/2021

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENST S.A.

Temat:

Nabycie udziałów w spółce Hakamore Sp. z o.o. w upadłości

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku informuje, iż w dniu 20 października 2021 r. Emitent został zawiadomiony przez Zarząd Hakamore Sp. o o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa) o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w przedmiocie wpisania spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako wspólnika spółki Hakamore Sp. z o.o. w upadłości, w związku z nabyciem przez Emitenta 60.100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.005.000,00 złotych.

Hakamore Sp. z o.o. w upadłości jest właścicielem atrakcyjnych, z punktu widzenia działalności deweloperskiej, nieruchomości położonych w Łodzi w dzielnicy Łódź – Górna.

Informacja ta została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”).

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów