JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Korekta Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego

Data sporządzenia:

14.11.2018

Numer raportu:

RB23/2018

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Korekta Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2018r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z §15 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) informuje, że dokonał korekty w „Skonsolidowanym Rozszerzonym Raporcie Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za III kwartał obejmującym okres od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku”.

Zmiany dotyczą:

– Noty 39, w tabeli na str. 96, w wierszu dot. Zabezpieczenia związanego z umową kredytu z ARP.

Zarząd Spółki informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i wynika jedynie z omyłkowego przyjęcia wartości Zabezpieczenia z poprzedniego okresu.

Załącznik:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018r.

< Wróć do listy raportów