JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Korekta raportu rocznego za 2018 rok

Data sporządzenia:

27.05.2019

Numer raportu:

RB05/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Korekta Raportu Rocznego JHM DEVELOPMENT S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2018 rok

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie przekazuje do publicznej wiadomości informację o korekcie Raportu Rocznego JHM DEVELOPMENT S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2018.

Raport Roczny JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT uległy zmianie w zakresie:

  1. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w części dotyczącej oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do działania Komitetu Audytu, tj. wskazanie:
    – osób spełniających ustawowe kryteria niezależności,
    – osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,
    – osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,
  2. rozszerzenia Sprawozdania Zarządu z działalności JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT o informację o rynkach zbytu, z uwzględnieniem na rynki krajowe i zagraniczne, oraz o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców,
  3. rozszerzenia Sprawozdania Zarządu z działalności JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT o informację dotyczącą wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta,
  4. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności JHM S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT o informację dotyczącą sposobu wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 28 marca 2019 r., nie uległy zmianie.

W związku z powyższym spółka przekaże ponownie skorygowany Raport Roczny JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Raport Roczny Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów