JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Korekta raportu bieżącego EBI14/2021

Data sporządzenia:

21.12.2021

Numer raportu:

EBI15/2021

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENST S.A.

Temat:

Korekta raportu bieżącego EBI14/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym EBI nr 14/2021 z dnia 20 grudnia doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w dacie rozpoczęcia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021. Niniejszym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną treść raportu:

„Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć́ na rynku informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 roku została podjęta, na podstawie § 31 ust. 2 w zw. z § 31 ust. 8 lit. c) Statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta, wyrażonej w Uchwale Nr XXIII/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku, Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021.

Zgodnie ze wskazaną wyżej Uchwałą Zarządu Emitenta:

  • zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 stanowi kwotę 3.460.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na jedną akcję,
  • wskazana powyżej kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy została ustalona zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  • uprawnionymi do zaliczki będą Akcjonariusze Spółki na dzień 14 stycznia 2022 r. (dzień ustalenia prawa do zaliczki),
  • rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 21 stycznia 2022 r. (dzień wypłaty zaliczki).

Informacja ta została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”).”

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów