JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

JHM DEVELOPMENT S.A. – emisja obligacji serii E

Data sporządzenia:

17.12.2021

Numer raportu:

EBI13/2021

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENST S.A.

Temat:

JHM DEVELOPMENT S.A. – emisja obligacji serii E

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 10/2021 z dnia 27 października 2021 r., w którym zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), informował o potencjalnej emisji w jednej lub kilku seriach zabezpieczonych obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do maksymalnej kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), o terminie zapadalności do 4 lat („Obligacje”), Spółka niniejszym informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 r. doszło do emisji w ramach serii E, 50.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Termin wykupu Obligacji został określony na 17 grudnia 2025 roku. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę (490 punktów bazowych). Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów