JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Jednostkowy raport roczny spółki JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku – list Prezes Zarządu

Data sporządzenia:

30.03.2022

Numer raportu:

EBI02/2022

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Jednostkowy raport roczny spółki JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku - list Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz § 12 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ". § 11 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz § 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A." Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), przekazuje w załączeniu raport roczny spółki JHM DEVELOPMENT za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Osoby reprezentujące podmiot:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów