JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Informacja o wniesieniu pozwu o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data sporządzenia:

12.07.2019

Numer raportu:

RB10/2019

Skrócona nazwa emitenta:

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Informacja o wniesieniu pozwu o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent„) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 roku powziął informację o wniesieniu pozwu o uchylenie Uchwały nr 9A/2019 z dnia 31 maja 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Spółka zamierza złożyć odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa.

Stanowisko Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło zaskarżoną uchwałę zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr III/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki, wnosząc do ZWZA o wyłączenie w całości od podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i przeznaczenie go na zwiększenie kapitału zapasowego, miał na uwadze rozwój spółki i realizację rozpoczętych oraz planowanych inwestycji.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska – Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

< Wróć do listy raportów