Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w JHM DEVELOPMENT S.A. są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”). W związku z tym informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (96-100) ul. Unii Europejskiej 18 – dalej „Administrator”.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@jhmdevelopment.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (46) 833 95 89 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Podstawami prawnymi i celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora mogą być:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w celu przesyłania Pani/Panu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta email, wiadomość sms, mms), przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer) treści marketingowych, w tym informacji handlowych o JHM DEVELOPMENT S.A., jego usługach, organizowanych wydarzeniach, w tym także newsletterów.
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, jeśli zawarta została z Panem/ Panią umowa dotycząca współpracy, lub umowa dotycząca produktów oferowanych przez JHM DEVELOPMENT S.A.,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości;
 • 6 ust.1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania, dostarczaniu treści informacyjnych na temat swojej działalności, oraz oferowanych przez siebie produktów i usług na żądanie zainteresowanych osób,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan/Pani zgodę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom handlowym, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym ma naszą rzecz usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art.6ust.1lit.e) lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres email podany w pkt 2 powyżej lub pisemnie na adres Administratora.
 5. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez JHM DEVELOPMENT S.A. narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania.

 

Mogą Państwo także w siedzibie Spółki uzyskać wgląd do Polityki Ochrony Danych Osobowych w JHM DEVELOPMENT S.A.