JHM Development

Raporty bieżące

58/2014 Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego JHM DEVELOPMENT S.A.

31 Gru 2014

Zarząd spółki JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 31 grudnia 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu emisyjnego dotyczącego akcji Emitenta ("Prospekt").

Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania ...

więcej

57/2014 Powrót akcji do notowań w systemie notowań ciągłych.

29 Gru 2014

W związku z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2014 roku dotyczącym dokonania okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓW na nowych zasadach, Zarząd JHM DEVELOPMENT S ...

więcej

56/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

23 Gru 2014

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

55/2014 Zakończony proces scalenia akcji, wznowienie notowań akcji Spółki

18 Gru 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent"), informuje, że zgodnie z przyjętym uchwałą Zarządu nr XII/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku harmonogramem, o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 48/2014-K z dnia 25 listopada 2014 roku, Spółka ...

więcej

54/2014 Informacja o złożeniu do KDPW Aneksu do listu księgowego scalenia akcji.

16 Gru 2014

Zarząd spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 50/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku oraz nr 53/2014 z dnia 08.12.2014 roku, informuje, że w ...

więcej

53/2014 Uchwała KDPW o wyznaczeniu dnia referencyjnego oraz dnia dokonania scalenia akcji.

08 Gru 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014-K z dnia 25 listopada 2014 roku informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po ...

więcej

52/2014 Informacja o sprzedaży lokali w listopadzie 2014 roku

03 Gru 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

51/2014 JHM DEVELOPMENT wyłącznym właścicielem Spółki MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.

27 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 listopada 2014 r. spółka zależna Emitenta Marywilska 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła z Syndykiem masy upadłości spółki pod firmą Kupiec Warszawski sp ...

więcej

50/2014 Proces scalenia akcji - uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami

26 List 2014

Zarząd spółki JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent"), w związku z prowadzonym procesem scalenia akcji JHM DEVELOPMENT S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014-K z dnia 25 listopada 2014 r., informuje, że w dniu 25 listopada 2014 ...

więcej

49/2014 Rejestracja przez sąd zmiany Umowy Spółki zależnej Emitenta

25 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24 listopada 2014 r. wydał postanowienie, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS o nr ...

więcej

48/2014 K Korekta raportu bieżącego numer 48/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku

25 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku informuje, że w treści raportu pojawiła się oczywista omyłka dotycząca Dnia Referencyjnego – zamiast daty ...

więcej

48/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki

24 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), informuje, że w związku z procedurą scalenia akcji Spółki oraz zgodnie z upoważnieniem wyrażonym w uchwale Nr 3/11/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. Nadzwyczajnego ...

więcej

47/2014 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

21 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 21 listopada 2014 r. wydał postanowienie, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dokonał wpisu zmian ...

więcej

46/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane przez NWZA w dniu 17 listopada 2014

17 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”), stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej

45/2014 Treść uchwał podjętych przez NWZA JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 11 listopada 2014 roku.

17 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”), stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez ...

więcej

44/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA odbytym w dniu 17.11.2014

17 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 17 listopada 2014 roku:


JERZY MIRGOS
Liczba głosów przysługująca z ...

więcej

43/2014 Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji zmiany uchwały na Walne Zgromadzenie

15 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2014 roku otrzymał od Pana Jerzego Mirgos (dalej: "Akcjonariusz") zawiadomienie o zgłoszeniu propozycji zmiany projektu uchwały nr 3/11/2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki ...

więcej

42/2014 Informacja o sprzedaży lokali w październiku 2014 roku

04 List 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

41/2014 Przyspieszenie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

29 Paź 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach niniejszym podaje do wiadomości, iż raport okresowy za III kwartał 2014 roku zostanie opublikowany w dniu 3 listopada 2014 roku, a nie jak wcześniej planowano w dniu 7 listopada 2014 ...

więcej

40/2014 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A. przez Prezes Zarządu Spółki.

29 Paź 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 29.10.2014r. do siedziby Spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji Emitenta zawartych przez osobę zobowiązaną - Prezes Zarządu JHM DEVELOMENT S.A. Halinę Mirgos. Zgodnie z treścią ...

więcej

39/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20 Paź 2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach na dzień 17 listopada 2014 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w ...

więcej

38/2014 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

20 Paź 2014

Zarząd spółki JHM DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) na podstawie §34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne ...

więcej

37/2014 Rejestracja akcji serii D przez GPW

17 Paź 2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 11 października 2014 roku Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), niniejszym informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr ...

więcej

36/2014 Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW

13 Paź 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie uchwały nr 868/14 z dnia 13 października 2014 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 12.487.500 ...

więcej

35/2014 Uchwała KDPW dotycząca obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki

11 Paź 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach ("Emitent") informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 867/14 z dnia 10 października 2014 r., która dotyczy wartości nominalnej akcji Emitenta oznaczonych kodem ...

więcej

34/2014 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji spółki

04 Paź 2014

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz ...

więcej

33/2014 Informacja o sprzedaży lokali we wrześniu 2014 roku

03 Paź 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

32/2014 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce JHM DEVELOPMENT S.A.

02 Paź 2014

Na podstawie art. 70 pkt 1. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd JHM DEVELOPPMENT S.A. informuje, że w dniu 02.10.2014r. do Spółki ...

więcej

31/2014 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

29 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 września 2014 r. wydał postanowienie, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dokonał wpisu zmian ...

więcej

30/2014 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2014 roku

29 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”) niniejszym informuje, iż stosownie do treści komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2014 roku, na podstawie uchwały Nr 1387/2013 ...

więcej

29/2014 Akcje nowej emisji serii C JHM DEVELOPMENT S.A. w całości objęte przez MIRBUD S.A.

25 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 24 września 2014 roku Spółka zawarła z MIRBUD Spółką Akcyjną z siedzibą w Skierniewicach umowę objęcia akcji nowej emisji serii C w ilości 208.512 ...

więcej

28/2014 Wiceprezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. objął w całości akcje serii D.

25 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 24 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki zawarła z Wiceprezesem Zarządu Panem Jerzym Mirgos umowę objęcia akcji nowej emisji serii D w ilości 12.487.500 ...

więcej

27/2014 Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ustalił cenę emisyjną akcji serii C i D na 0,51 zł.

24 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały nr IX/2014 Zarządu JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C i D ...

więcej

26/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane przez NWZA w dniu 24 września 2014 r.

24 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej

25/2014 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 24 września 2014 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach

24 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej

24/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjon

24 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 24 sierpnia 2014 roku:

1. JERZY MIRGOS
Liczba głosów przysługująca ...

więcej

23/2014 Objęcie udziałów stanowiących aktywa o znacznej wartości

03 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 02.09.2014r. złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego Repertorium  „A” Nr 2719/2014 , w przedmiocie objęcia 700.000 udziałów w spółce ...

więcej

22/2014 Informacja o sprzedaży lokali w sierpniu 2014 roku

03 Wrze 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

21/2014 Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną JHM DEVELOPMENT S.A.

29 Sier 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania ...

więcej

20/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

29 Sier 2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach na dzień 24 września 2014 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w ...

więcej

19/2014/K Korekta raportu bieżącego numer 19/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

29 Sier 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Emitent”), w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku informuje, że w załączniku do raportu przekazany został tekst jednolity Statutu Spółki w którym ...

więcej

18/2014/K Korekta raportu bieżącego numer 18/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

29 Sier 2014
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku informuje, że w załączniku do raportu pojawiła się oczywista omyłka dotycząca umieszczenia uzupełnionych projektów uchwał ...
więcej

19/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

28 Sier 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej

18/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.

28 Sier 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej

17/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

28 Sier 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 28 sierpnia 2014 roku:

1. JERZY MIRGOS
Liczba głosów przysługująca ...

więcej

16/2014 Informacja o sprzedaży lokali w lipcu 2014 roku

04 Sier 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

15/2014 - K Korekta raportu bieżącego numer 15/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku

01 Sier 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku informuje, że w treści raportu pojawiła się oczywista omyłka dotycząca poczty e-mailowej Emitenta, tj. zamiast prawidłowej ...

więcej

15/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

31 Lip 2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach na dzień 28 sierpnia 2014 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w ...

więcej

14/2014 Informacja o sprzedaży lokali w czerwcu 2014 roku

03 Lip 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

13/2014 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w maju 2014 roku

02 Czerw 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

12/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu

20 Maj 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych ...

więcej

11/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonari

20 Maj 2014

Zarząd JHM DEVELPOMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 20 maja 2014 roku:

1. MIRBUD S.A.
Liczba głosów ...

więcej

10/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

09 Maj 2014

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

9/2014 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w kwietniu 2014 roku

07 Maj 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

8/2014 Zmiana terminu przekazania Skonsolidowanego Raportu za I kwartał 2014

29 Kwie 2014

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

7/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

23 Kwie 2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach na dzień 20 maja 2014 roku
I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ...

więcej

6/2014 Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

18 Kwie 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu ...

więcej

5/2014 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w marcu 2014 roku

04 Kwie 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

EBI 1/2014 : Informacja o niestosowaniu niektórych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

12 Marz 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zmian do treści "Dobrych Praktyk Sp ...

więcej

4/2014 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w lutym 2014 roku

04 Marz 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

3/2014 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w styczniu 2014 roku

05 Luty 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

2/2014 Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w grudniu 2013 roku

07 Sty 2014

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

1/2014 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta.

07 Sty 2014

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 07 stycznia 2014 r. Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, informujące o ...

więcej