JHM Development

Raporty bieżące

16/2011 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce JHM DEVELOPMENT S.A.

02 Gru 2011

Na podstawie art. 70 pkt 1. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 02.12.2011r. do Spółki ...

więcej

15/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym

02 Gru 2011

Na podstawie art. 70 pkt 1. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 02.12.2011r. do Spółki ...

więcej

14/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

08 List 2011

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ...

więcej

13/2011 Zawarcie warunkowej umowy najmu przez spółkę zależną JHM 1 Sp. z o.o.

13 Paź 2011

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 13.10.2011r., pomiędzy spółką zależną Emitenta: JHM 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Wynajmujący) a NOMI Spółką Akcyjną z siedzibą ...

więcej

12/2011 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu JHM DEVELOPME

07 Paź 2011

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 października 2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od GEMBALA HOLDINGS LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej: "Spółka"), iż w wyniku nabycia akcji Spółki JHM ...

więcej

11/2011 Rejestracja spółki zależnej Emitenta: JHM 1 Sp. z o.o.

20 Wrze 2011

Na podstawie art.154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent"), informuje, że w dniu 20.09.2011 r. zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śr ...

więcej

EBI nr 1/2011 Informacja o niestosowaniu niektórych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

08 Wrze 2011

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu GPW informuje, iż Spółka nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW":

Zasada nr I.1
"Spółki powinny umożliwiać transmitowanie obrad walnego ...

więcej

10/2011 Zawarcie znaczącej umowy nabycia nieruchomości

06 Wrze 2011

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (dalej: Emitent), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunk ...

więcej

9/2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach JHM DEVELOPMENT S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

06 Wrze 2011

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 06.09.2011r. do siedziby Spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji Emitenta zawartych przez osobę zobowiązaną - Halinę Mirgos Prezesa Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. Zgodnie z treścią ...

więcej

8/2011 Umowa kredytowa

18 Sier 2011

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...

więcej

7/2011 Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wpisania na listę uczestników indeksów: WIG ...

12 Sier 2011

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 11 sierpnia 2011 roku otrzymał komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w którym zawarta została informacja, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu ...

więcej

6/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku.

11 Sier 2011

Na podstawie § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego ...

więcej

5/2011 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie kwalifikacji akcji spółki JHM DEVELOPMENT

10 Sier 2011

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku otrzymał komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie uchwały nr ...

więcej

4/2011 Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

08 Sier 2011

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem ...

więcej

3/2011 Rejestracja akcji JHM DEVELOPMENT S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

05 Sier 2011

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami ...

więcej

2/2011 Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

05 Sier 2011

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami ...

więcej

1/2011 Przystąpienie do systemu ESPI

29 Lip 2011

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2011 roku Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Spółka rozpocznie przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI zgodnie z zasadami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa. Podstawa ...

więcej