JHM Development

Raporty bieżące

14/2018

Korekta Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2018r.

16 Maj 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) informuje, że dokonał korekty w „Skonsolidowanym Rozszerzonym Raporcie Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za I kwartał obejmującym okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018”.

Zmiany dotyczą

- tabeli na stronie 7, w wierszu „zysk (strata) przed opodatkowaniem”

- tabeli na stronie 66 dotyczącej „struktury Kapitału podstawowego”, w wierszach dot. Stanu kapitału na początku i końcu okresu.

- dodania tabeli na str. 18 dotyczącej „Kapitałów i zobowiązań”

Zarząd Spółki informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i wynika jedynie z omyłkowego załączenia błędnego pliku z treścią raportu.

 

Załacznik:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe
Regina Biskupska – Prezes Zarządu, Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu