JHM Development

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE ZA 2015 ROK

RAPORTY ROCZNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

2015

Przychody netto ze sprzedaży

45 787

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

3 738

Zysk (strata) brutto

3 719

Zysk (strata) netto

3 044

Aktywa razem

311 747

Kapitał własny

270 501

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

69 200

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

3,91

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,04RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

2015

Przychody netto ze sprzedaży

83 329

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

11 366

Zysk (strata) brutto

9 539

Zysk (strata) netto

7 412

Aktywa razem

391 540

Kapitał własny

304 640

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

69 200

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

4,40

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,11