JHM Development

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK

RAPORTY ROCZNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

2014

Przychody netto ze sprzedaży

51 800

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

4 273

Zysk (strata) brutto

3 264

Zysk (strata) netto

2 575

Aktywa razem

287 662

Kapitał własny

267 542

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

69 200

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

3,87

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,09RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

2014

Przychody netto ze sprzedaży

88 019

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

13 097

Zysk (strata) brutto

8 884

Zysk (strata) netto

6 814

Aktywa razem

372 684

Kapitał własny

297 313

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

69 200

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

4,30

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,23