JHM Development

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE ZA 2013 ROK

RAPORTY ROCZNE - JEDNOSTKOWE

Dane finansowe - w tys. PLN

2013

Przychody netto ze sprzedaży

32 742

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 830

Zysk (strata) brutto

1 275

Zysk (strata) netto

1 016

Aktywa razem

282 297

Kapitał własny

152 901

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,22

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,01RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE

Dane finansowe - w tys. PLN

2013

Przychody netto ze sprzedaży

62 845

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

12 708

Zysk (strata) brutto

7 979

Zysk (strata) netto

6 376

Aktywa razem

394 852

Kapitał własny

179 332

Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.)

125 000

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)

1,43

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)

0,05