JHM Development

Raporty bieżące

12/2018

Informacja o podjęciu przez ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 11 maja 2018 roku uchwał ...

11 Maj 2018

Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 11 maja 2018 roku uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosowanie do treści § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 maja  2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę (nr 9a/2018) w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 2.076.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 69 200 000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta  ustaliło dzień dywidendy (D) na dzień 31 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy (W) na dzień 30 września 2018 roku.

56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe.
Regina Biskupska - Prezes Zarządu, Sławomir Siedlarski - Członek Zarządu