JHM Development

KALENDARIUM

 

TERMINARZ PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH w roku 2017

 

Zakres raportu

Data publikacji

Okres zamknięty

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

10 marca 2017 r.

8 lutego 2017 r. – 10 marca 2017 r.
(do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2016 (jednostkowy i skonsolidowany);

 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

11 maja 2017 r.

11 kwietnia 2017 r. – 11 maja 2017 r.
(do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

 

Skonsolidowany raport za
I półrocze 2017 r.

18 sierpnia 2017 r.

19 lipca 2017 r. – 18 sierpnia 2017 r.
(do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2017 r.

 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

08 listopada 2017 r.

9 października 2017 r. – 8 listopada 2017 r.
(do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 

Zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporządzenia JHM DEVELOPMENT S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 83 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2017 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2017 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- - informacje bieżące i okresowe

Regina Biskupska – Prezes Zarządu, Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu