JHM Development

HISTORIA OPERACJI NA AKCJACH

Pierwsze notowanie

9 sierpnia 2011r. - pierwsze notowanie na rynku równoległym 125.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A kodem  ISIN: PLJHMDL00018

Historia emisji

Historia emisji

Opis Data WZA

 Emisja 
( liczba akcji w szt. / wartość w zł )    

Cena nominalna Cena emisyjna

Kapitał po emisji
( liczba akcji w szt. / wartość w  zł )

Data
Seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-24 95670000 /     95670000,00
1,00 1,00 95670000 /
95670000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-10 2011-08-09
Seria C - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2010-12-23 20000000  /     56000000,00
1,00 2,80 0 /
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-03  2011-08-09
Seria B 2011-03-03 29330000 /
0,00
1,00 0 125000000 /
125000000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-09-29
Renominacja akcji 2014-08-28 0 /
0,00
0,5 0 125000000 /
62500000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-09-29
Seria C - subskrypcja prywatna 2014-08-28 208512500 /    106341375,00 
0,5 0,51 333512500 /
166756250,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-09-29
Seria D - subskrypcja prywatna 2014-08-28 12487500 /
6368625,00
0,5 0,51 346000000 /
173000000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-29  2014-10-21
Scalenie akcji 5:1 2014-11-17 0 /
0,00
2,5 0 69200000 /
173000000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-11-21

Dywidenda

17 czerwca 2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMNET S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i przeznaczyło z tego zysku na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 2.076.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 69 200 000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji.

30 czerwca 2016 roku dzień dywidendy

30 września 2016 roku termin wypłaty dywidendy

Prawo poboru

Wydarzenie nie wystąpiło.

Wezwania

Wydarzenie nie wystąpiło.

Przymusowy wykup

Wydarzenie nie wystąpiło.