JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Wybrane jednostkowe dane finansowe

 

CAŁKOWITE DOCHODY
(W TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży 32 742 51 800 45 787 40 699 96 891
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 1 830 4 273 3 738 3 404 10 095
Zysk(strata) przed opodatkowaniem 1 275 3 264 3 719 2 871 9 135
Zysk(strata) netto 1 016 2 575 3 044 2 507 7 357

 

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
(W TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 963 9 300 9 896 -10 456 43 303
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 418 -27 087 -9 866 -3 171 1 607
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 439 17 625 1 899 19 250 -41 829
Przepływy pieniężne netto razem 1 106 -161 1 929 5 623 3 081

 

 

POZYCJE BILANSOWE
(W TYS. PLN)

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Aktywa razem 282 297 287 662 311 747 337 873 319 800
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 396 20 120 41 246 66 941 41 511
Zobowiązania długoterminowe 80 531 4 395 27 690 51 192 7 410
Zobowiązania krótkoterminowe 44 918 14 735 11 938 15 748 34 101
Kapitał własny 152 901 267 542 270 501 270 932 278 289
Kapitał podstawowy 125 000 173 000 173 000 173 000 173 000

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Liczba akcji w sztukach 125 000 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję 1,22 3,87 3,91 3,92 4,02
Zysk(strata) netto przypadająca na jedną akcję 0,01 0,09 0,04 0,04 0,11