Dane Finansowe

 

CAŁKOWITE DOCHODY
(W  TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży 62 845 88 019 83 329 78 826 137 854
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 12 708 13 097 11 366 20 989 22 791
Zysk(strata) przed opodatkowaniem 7 979 8 884 9 539 17 964 20 562
Zysk(strata) netto 6 376 6 814 7 412 14 423 16 804

 

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
(W TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 575 16 397 23 791 – 1 536 59 049
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej – 1 499 -661 -12 143 -4 277 -39 080
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 435 -16 027 -6 107 7 866 -16 858
Przepływy pieniężne netto razem -2 359 -291 5 541 2 053 3 111

 

 

POZYCJE BILANSOWE
(W TYS. PLN)

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Aktywa razem 394 852 372 684 391 540 422 736 454 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 215 520 75 371 86 900 105 749 120 303
Zobowiązania długoterminowe 136 814 34 270 50 896 75 406 56 974
Zobowiązania krótkoterminowe 68 538 36 472 30 445 30 434 63 329
Kapitał własny 179 332 297 313 304 640 316 987 333 790
Kapitał podstawowy 125 000 173 000 173 000 173 000 173 000

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Liczba akcji w sztukach 125 000 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję 1,43 4,30 4,40 4,58 4,82
Zysk(strata) netto przypadająca na jedną akcję 0,05 0,23 0,11 0,21 0,24
 

CAŁKOWITE DOCHODY
(W TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży 32 742 51 800 45 787 40 699 96 891
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 1 830 4 273 3 738 3 404 10 095
Zysk(strata) przed opodatkowaniem 1 275 3 264 3 719 2 871 9 135
Zysk(strata) netto 1 016 2 575 3 044 2 507 7 357

 

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
(W TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 963 9 300 9 896 -10 456 43 303
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 418 -27 087 -9 866 -3 171 1 607
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 439 17 625 1 899 19 250 -41 829
Przepływy pieniężne netto razem 1 106 -161 1 929 5 623 3 081

 

 

POZYCJE BILANSOWE
(W TYS. PLN)

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Aktywa razem 282 297 287 662 311 747 337 873 319 800
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 396 20 120 41 246 66 941 41 511
Zobowiązania długoterminowe 80 531 4 395 27 690 51 192 7 410
Zobowiązania krótkoterminowe 44 918 14 735 11 938 15 748 34 101
Kapitał własny 152 901 267 542 270 501 270 932 278 289
Kapitał podstawowy 125 000 173 000 173 000 173 000 173 000

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Liczba akcji w sztukach 125 000 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję 1,22 3,87 3,91 3,92 4,02
Zysk(strata) netto przypadająca na jedną akcję 0,01 0,09 0,04 0,04 0,11