Aktualności

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2021

21 grudnia 2021

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach informuje o planowanej wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w trybie art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki wynosi 3.460.000,00zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego określa się kwotę zaliczki, sporządzone zostało na dzień 30.09.2021 r. Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 21.01.2022 r. Uprawnionych do wypłaty zaliczki… więcej >>